Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon IK en een cliënt waarop Beautysalon IK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Beautysalon IK zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon IK zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon IK melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon IK het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beautysalon IK de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Beautysalon IK moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Beautysalon IK vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

<span;>De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten direct te voldoen. Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beautysalon IK de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautysalon IK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautysalon IK neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Beautysalon IK behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautysalon IK zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Aansprakelijkheid

Beautysalon IK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Beautysalon IK is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautysalon IK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Beautysalon IK geeft de cliënt 4 dagen garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Beautysalon IK geadviseerde heeft gebruikt. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Beautysalon IK heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon IK meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautysalon IK. Beautysalon IK moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Beautysalon IK en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden (www.degeschillencommissie.nl).

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon IK het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon IK en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar